Vellykket workshop om naturfare og skogbruk

Skogkurs inviterte i forrige uke sentrale aktører til en workshop om naturfare og skogbruk. Målet er å gi skogbruket en stemme i debatten om hvordan skogarealer i bratt terreng skal forvaltes. På møtet deltok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Landbruksdepartementet, Norges Geologiske Institutt (NGI), NIBIO, Norges Skogeierforbund, Kystskogbruket, Bjørnefjorden Landbrukskontor, Bondelaget i tillegg til Skogkurs. 

I seinere tid har naturfare blitt satt på dagsorden. Forvaltning av arealer omfattet av plan og bygningsloven og landbruksarealer i bratt terreng har til nå vært lite koordinert. Storsamfunnet har måttet betale dyrt for «Natur på avveie» ved flere anledninger. Forvaltning og drift av skog kan ha stor betydning for naturfare. Det er naturfare som jordskred, snøskred, steinsprang og flom som er mest aktuelt i denne sammenhengen. I bratt terreng kan endring av skogbildet etter bl.a. hogst og veibygging påvirke forhold som kan knyttes til skade på bebyggelse, bane eller vei. På den andre siden kan riktig skjøtsel av skog i bratt terreng bidra til å dempe faren for skred, redusere avrenning og stabilisere jordmasser. Skogkurs har siden 2015 arbeidet sporadisk med naturfare som tema, og ønsker å videreføre dette arbeidet i en tid preget av et klima i endring. Et endret klima krever handling, og kompetansen om naturfare må økes og systematiseres slik at vi kan ta riktige beslutninger i tiden fremover.  

Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skaffer kommunen oversikt over risikobildet i kommunen, og som ligger til grunn for blant annet beredskapsplaner. I dette ligger også hensyn til sikkerhet knyttet til?naturfare. I den sammenhengen vil skogbruket kunne bli berørt, spesielt i områder med bratt terreng og flomutsatte arealer. Dette er en problemstilling som er godt kjent også i andre land, som for eksempel Sveits og Østerrike. Skogbruket har i denne sammenhengen et samfunnsansvar, samtidig som det er ønskelig å utnytte skogressursen i størst mulig grad. Det er derfor viktig å være føre var ved å utarbeide gode strategier for foryngelse, skogbehandling, hogst/driftsteknikk og veibygging. Dette vil reduserer risiko og bidrar til økt sikkerhet for bebyggelse og infrastruktur, samtidig som virkeproduksjonen holdes på et tilfredsstillende nivå.??

Skogkurs har på bakgrunn av dette tatt initiativet til at skogbruket skal få en stemme inn i debatten om hvordan skogarealer i bratt terreng skal forvaltes. I september 2019 ble det arrangert en workshop der NVE, Landbruksdepartementet, NGI (Norges Geologiske Institutt), NIBIO, Norges Skogeierforbund, Kystskogbruket, Bjørnefjorden Landbrukskontor, Bondelaget og Skogkurs var representert. Der ble det arbeidet med ulike case med naturfare og skog i fokus. En av problemstillingene til forvaltningen på Vestlandet er hvordan skogbehandlingen skal skje innenfor rasutsatte områder registrert av NVE. Forvaltningen er usikre på hvilken praksis de bør følge for å ivareta samfunnssikkerheten og de økonomiske interessene til skogeier. Arbeidet i workshopen avdekket behov for å sammenstille relevant kunnskap om temaet fra forskningsresultater i Norge og andre områder, spesielt fra alpene. Det bør også gjennomføres ulike pilotprosjekter for å finne den praksisen som både hensyntar samfunnssikkerheten og de økonomiske interessene til skogeier.  Videre er det behov for å spre kunnskap om dette gjennom kurs og veiledningsmateriell både rettet mot skogeiere, offentlig forvaltning og andre aktører som gir råd om skjøtsel og hogst. Skogkurs kommer til å fokusere videre på naturfare sammen med andre aktører i skogbruket.

Kontakt

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart

   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 18.08.2020

  Kommune: Surnadal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 19.08.2020

  Region: Kurset er fulltegnet

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

  Dato: 19.08.2020

  Region: Hele landet

  Varighet: 10 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 21.08.2020

  Kommune: Rakkestad

  Varighet: 15 timer

 • 2 340,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i august 2020.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook