VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogskjøtsel

Innføring i Skogplanting - Nettkurs

Kursdeltakeren skal lære seg å gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Nettkurs fra Skogskolen.no.

Skogplanting for profesjonelle

Skogplanting for profesjonelle

Kurset bygger på kurset «Innføring i skogplanting» og er ment for profesjonelle plantører og skogeiere. Nettkurs fra Skogskolen.no.

Foto: Jon Eivind Vollen

Foryngelse av barskog

En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for framtidig produksjon og økonomi. Hvis man ikke lykkes påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tid. Å etablere skog på et forsømt areal er svært ressurskrevende.

Grøfting av skogsmark etter hogst

I løpet av det siste året har skognæringen ferdigstilt en egen Norm for grøfting etter hogst på skogsmark. Dette for å kunne sikre at arbeidet gjennomføres på en skogbruksmessig best mulig måte.   

Plantevern

Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

Kurset skal gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan kombinere metoder i foryngelsesfasen for å sikre optimal framtidsskog selv på de mest krevende skogsmarkene.

Vellyket furuforyngelse under frøtrær i Åmli. Foto: Trygve Øvergård

Lønnsomhet ved foryngelsestiltak

En vellykket foryngelse er grunnlaget for all skogproduksjon, og det er viktig at tiltakene og investeringene gjøres på riktig måte, og at de står i forhold til den verdiproduksjonen som kan forventes på det aktuelle arealet. Her kan du lære mye om dette!

Foto: Trygve Øvergård

Markberedning

Markberedning som hjelpetiltak er viktig for å få en vellykket etablering av ny skog. Hvis man ikke lykkes med foryngelsen påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Markberedning vil ofte være det som skal til for å lykkes ennå bedre.

Foto: Trygve Øvergård

Markberedning – et viktig hjelpetiltak i foryngelsesfasen

Deltakerne vil under kurset få innføring i biologiske forhold, teknikk og utstyr, samt planlegging og organisering ved markberedning. Et viktig læremål er å kunne vurdere hvor og når markberedning er et fornuftig hjelpetiltak i foryngelsen, og å kunne velge riktig metode.

Naturlig foryngelse eller skogplanting

Lokalt praktisk/teoretisk kurs om etablering av ny skog ved planting, såing eller naturlig foryngelse

Lauvskog

Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

Deltakeren får innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning.

Skogen i kulturlandskapet

Skjøtsel av skog og trær i kulturlandskapet

Kurset tar for seg skjøtsel av skog- og treressursene i kulturlandskapet. Disse ressursene er ofte lauvskog med høy produksjonsevne, god lønnsomhet, lette driftsforhold og lett atkomst. Samtidig må skogproduksjon balanseres opp mot spesielle hensyn i kulturlandskapet.

Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

Du inviteres med dette til skogkveld med stell av lauvskog som tema. Eiendommer med lauvskogbestand er spesielt invitert til denne skogkvelden, samt de med arealer som passer godt til kvalitetsproduksjon av lauvskog.

Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Skogplanting på markberedt felt


Riktig utførelse av plantingen er viktig for å oppnå et godt foryngelsesresultat, som markberedningen legger grunnlaget for.

Stammekvisting

Stammekvisting - 7,5 timer

Lær lønnsomhet med stammekvisting og hvordan arbeidet utføres i praksis.

Tynning med motorsag

Tynning med motorsag, planlegging og hogst

Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst.

Tynning og kvalitetsikring – 15 timer

Om bestandsplanlegging før tynning, tynningsinstruks, egenkontroll og kvalitetskontroll etter tynning.

Relaskop

Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

Kurset er spesielt tilrettelagt for maskinell tynning og gjennomgår planleggingsrutiner og vurdering av tynningsoppdrag, samt kontrollrutiner etter tynning.

Kvalitetstynning

Tynning. Kvalitet og trevalg ved maskinell tynning – 4 timer

Kursdeltaker skal gjennom kurset opparbeide seg evne til å vurdere bestandets egnethet, kvalitet og uttak av riktige trær.

Tynningspotensialet i skogen - 4 timer

Enkel metode for å registrere tynningspotensial i skogbestand

Ungskogpleie

Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. 

Ungskogpleie - 10 timer

Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

Motorryddesag

Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Stangmontert ryddesag

Ungskogpleie med stangmontert kjedesag – 7,5 timer

Saga er et supplement til ryddesaga, og metoden er godt egnet for dem som synes ryddesaga er vanskelig å bruke.Kurset dekkerogså kravet om dokumentert opplæring.

Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

Det er stor nytte og verdifullt arbeid som utføres når konkurrerende lauvtrær fjernes til fordel for hovedtreslaget som ofte er gran. Da unngås virkesskader og økt omløpstid som reduserer skogbestandets verdi.

tidspunkt for ungskogpleie

Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

På en praktisk måte lærer man å obserere og foreta riktige registreringer i ungskogen, slik at man kan vurdere ungskogens skjøtselsbehov og arbeidets lønnsomhet.

 • Del på sosiale medier:
 • Aktuelle kurs

  Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook