Grøfting av skogsmark – tema på skogkvelder

Biri Skogeierlag arrangerte skogkveld for medlemsområde Gjøvik-Toten 21 august med 25 deltagere som fikk innføring i prinsippene omkring grøfting av Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs og en praktisk demonstrasjon av grøfting av entreprenør Stig Arild Bjørnstad. Temaet er blitt aktualisert etter at skognæringen på Østlandet etablerte en felles norm for grøfting er for å bedre kvaliteten og øke omfanget av dette foryngelsestiltaket.


Grøfting av fastmark i skog - Norm

Grøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

En høy grunnvannsstand reduserer mulighetene til god foryngelse og skogproduksjon fordi:

 • oksygentilgangen til trærnes rotsystem reduseres
 • nedbrytningen av planterester går sent
 • marktemperaturen blir lav
 • økt frostfare

For å oppnå optimal foryngelse er det nødvendig å senke grunnvannet til 30-40 cm under markoverflata. Dette medfører:

 • oksygentilgangen til rotsystemet bedres
 • næringsstoffene blir lettere tilgjengelig
 • marktemperaturen blir høyere
 • rot-tilveksten bedres
 • rotfestet bedres

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no